درحال بارگذاری...

ایجاد موانع شنی در مرز غزه از بیم عملیات مقاومت