درحال بارگذاری...

محصول همراهی نکردن ستاد کرونا با مسئولین بهداشتی چیزی نبود جز سوغاتی با بوی مرگ!