درحال بارگذاری...

اردشیر زاهدی در مصاحبه با امید دانا (پس از مصاحبه زاهدی با بی بی سی)