درحال بارگذاری...

نظر یکسان اقتصاددان انگلیسی با امام خمینی (ره) در مورد دنیای غرب