درحال بارگذاری...

سوال مهم مجری ثریا از رئیس جمهور با اشاره به شعار انتخاباتی دکتر روحانی