درحال بارگذاری...

چرا مقام معظم رهبری در این چند ماهه اخیر بر جهاد تبیین این همه تأکید دارند؟