درحال بارگذاری...

چرا خواننده زن اسرائیلی با بایدن دست نداد؟