درحال بارگذاری...

پنج خصلت که به فرموده امام صادق (ع) اگر در زندگی نباشد، زندگی ناقص است!