درحال بارگذاری...

پاسخی به حسن روحانی که گفته: آماده‌ انتقال تجربیات پسابرجامی به دولت رئیسی هستم!