درحال بارگذاری...

هر دو ترور شدند اما، این کجا و آن کجا …