نقش حاج قاسم در سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروهای محور مقاومت به روایت شهید ابومهدی المهندس
درحال بارگذاری...

نقش حاج قاسم در سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروهای محور مقاومت به روایت شهید ابومهدی المهندس