سؤال پرتکرار این روزها؛ چرا مستقیم وارد جنگ غزه نمی شویم و‌ کار را تمام نمی کنیم؟
درحال بارگذاری...

سؤال پرتکرار این روزها؛ چرا مستقیم وارد جنگ غزه نمی شویم و‌ کار را تمام نمی کنیم؟