زمان شاه ایران اینقدر حقیر بود که با سگ هم ردیف بودیم …
درحال بارگذاری...

زمان شاه ایران اینقدر حقیر بود که با سگ هم ردیف بودیم …