روح الله زم هم خاندان پهلوی را شناخته بود؛‌ پهلوی بین اقوام محبوبیتی نداره
درحال بارگذاری...

روح الله زم هم خاندان پهلوی را شناخته بود؛‌ پهلوی بین اقوام محبوبیتی نداره