درحال بارگذاری...

رئیسی: پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، اولویت بعدی تنظیم بازار است