ذکر و یاد مردم آبادان در تجمع بزرگ ۱۵۰ هزار نفری «سلام فرمانده»
درحال بارگذاری...

ذکر و یاد مردم آبادان در تجمع بزرگ ۱۵۰ هزار نفری «سلام فرمانده»