درحال بارگذاری...

در راند پایانی مذاکرات وین، کدام طرف برای رسیدن به نتیجه عجله دارد و چرا؟