حدود نیمی از کابینه بایدن، تابعیت اسرائیلی دارند!
درحال بارگذاری...

حدود نیمی از کابینه بایدن، تابعیت اسرائیلی دارند!