بلایی که اقتصاددانان لیبرال بر سر اقتصاد در دوران روحانی آوردند. از زبان خود روحانی!
درحال بارگذاری...

بلایی که اقتصاددانان لیبرال بر سر اقتصاد در دوران روحانی آوردند. از زبان خود روحانی!