درحال بارگذاری...

انتقام ترور شهید سلیمانی، چگونه بزرگترین پایگاه آمریکا را به تعطیلی کامل کشاند؟