امام موسی صدر: اگر اسرائیل و شیطان با یکدیگر بجنگند؛ ما در کنار شیطان می ایستیم.
درحال بارگذاری...

امام موسی صدر: اگر اسرائیل و شیطان با یکدیگر بجنگند؛ ما در کنار شیطان می ایستیم.