استاد مسعود عالی از تلاش دولت شهید رئیسی در جبران عقب ماندگی های اساسی کشور می گوید
درحال بارگذاری...

استاد مسعود عالی از تلاش دولت شهید رئیسی در جبران عقب ماندگی های اساسی کشور می گوید