آیت الله وحید خراسانی در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به امام خمینی (ره) در ۱۹ دی ۵۷
درحال بارگذاری...

آیت الله وحید خراسانی در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به امام خمینی (ره) در ۱۹ دی ۵۷