آیت الله ری شهری: من شهادت می‌ دهم آقای خامنه‌ ای ذره‌ ای هوس ریاست نداشت…
درحال بارگذاری...

آیت الله ری شهری: من شهادت می‌ دهم آقای خامنه‌ ای ذره‌ ای هوس ریاست نداشت…