آیا کسی که ظاهری نامناسب دارد می تواند صاحب باطنی زیبا باشد؟
درحال بارگذاری...

آیا کسی که ظاهری نامناسب دارد می تواند صاحب باطنی زیبا باشد؟