آیا مرغ های بزرگ و سنگین بهتر از مرغ های کوچک و سبک هستند؟
درحال بارگذاری...

آیا مرغ های بزرگ و سنگین بهتر از مرغ های کوچک و سبک هستند؟