آیا طبق گفته مولوی عبدالحمید از شایستگان اهل سنت استفاده نمی شود؟
درحال بارگذاری...

آیا طبق گفته مولوی عبدالحمید از شایستگان اهل سنت استفاده نمی شود؟