آیا صرفاً با توکل کردن به خدا، تکلیف از انسان ساقط می شود؟
درحال بارگذاری...

آیا صرفاً با توکل کردن به خدا، تکلیف از انسان ساقط می شود؟