درحال بارگذاری...

بادخیز ترین نقطه ایران با ظرفیت تولید یک سوم برق کشور