درحال بارگذاری...

مصدق در بستر بیماری درباره دشمنی انگلیس با ملت ایران می گوید!