درحال بارگذاری...

تقریبا هیچ؛ توصیف حسن روحانی از نتیجه اعتماد به سه کشور اروپایی در مذاکرات قبلی