درحال بارگذاری...

آیا دولت اختیار نداره و تصمیم گیرنده رهبریه؟