درحال بارگذاری...

چرا سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه باقی نماند و به عرصه اداره دولت آمد؟