درحال بارگذاری...

آیا بهتر نیست یک کشوری بیاد ایران رو آباد کنه؟