درحال بارگذاری...

وقتی الگوی مقاومت، ترامپ را مجبور به فرود با هواپیمای چراغ خاموش کرد