عبارتی که اگر سانسور نمی‌شد سبب هم عقیده شدن اهل تسنن و تشیع در مسئله مهدویت می‌شد (۱)
درحال بارگذاری...

عبارتی که اگر سانسور نمی‌شد سبب هم عقیده شدن اهل تسنن و تشیع در مسئله مهدویت می‌شد (۱)