درحال بارگذاری...

«او خیلی تنهاست» این یک اعترافِ مهمه!