درحال بارگذاری...

لعنت بر آمریکا ولی آیا افزایش نقدینگی و نرخ ارز هم کار آمریکاست!؟