درحال بارگذاری...

پادویی اپوزیسیون در شبکه های سعودی برای تحریم و حمله نظامی به ایران و دعا برای سلامتی ترامپ!