درحال بارگذاری...

شهید حاج قاسم سلیمانی از خدا چه خواست که اینگونه همه در مقابل معنویت او زانو زده اند؟