درحال بارگذاری...

جنایت های اسرائیل صدای خاخام های یهودی را در آورد؛ اسرائیل یک دولت نجس است!