درحال بارگذاری...

پاسخ رهبری به دانشجویی که تصویب برجام را به ایشان نسبت داد