درحال بارگذاری...

صدور بخشنامه انضباط بانکی با هدف جلوگیری از آشفتگی در پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید