درحال بارگذاری...

اگر کسی علیه امنیت کشور قیام کند، سیلی خواهد خورد