درحال بارگذاری...

سه روحانی نَما ، که بیشترین ضربه را به زندگیِ مردمِ ایران زدند!