درحال بارگذاری...

دیگر آن زمانی که آمریکا ما را تهدید نظامی می‌کرد گذشت…