درحال بارگذاری...

چرا مفسدان زندان می روند و اعدام میشوند اما فساد ریشه کن نمی شود؟