درحال بارگذاری...

آسیب های خصوصی‌ سازی نئولیبرال که از سال ۶۸ در کشور حاکم شد به روایت شهریار زرشناس