درحال بارگذاری...

استاد خاتمی نژاد- معنای روایت “لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین” چیست؟