درحال بارگذاری...

مستندی ۷ دقیقه ای درباره تجربه های تاریخی کشورها بعد از اعتماد به آمریکا و بدعهدی آمریکا